Uusi julkisten saatavien uudelleenjärjestely hyväksytty! Mitkä julkiset velat strukturoidaan?

on hyväksytty uusi julkisten saamisten uudelleenjärjestely, jonka julkiset velat voidaan järjestää uudelleen
on hyväksytty uusi julkisten saamisten uudelleenjärjestely, jonka julkiset velat voidaan järjestää uudelleen

Turkin suuren kansalliskokouksen yleiskokouksessa hyväksyttiin laki tiettyjen vaatimusten uudelleenjärjestelystä ja tiettyjen lakien muuttamisesta, ja siitä tuli laki.

30. huhtikuuta 2021 verot, palkkiot, SGK: n maksuvelat ja sakot uudistetaan. Ne, jotka hyötyvät viimeisestä uudelleenjärjestelystä, mutta eivät pysty maksamaan velkojaan ajallaan, voivat hyötyä myös rakenneuudistuksesta.

Lain mukaan ne, jotka haluavat muuttaa velkojaan, hakevat asiasta vastaavia julkisia laitoksia 31. elokuuta asti. Strukturoidut velat voidaan maksaa käteisellä tai 18 erässä. Maksut alkavat 30. syyskuuta 2021.

Hyväksytyn lain mukaan veromenettelylaissa tehdyllä muutoksella jotkut velat valtiovarainministeriölle, kauppaministeriölle, sosiaaliturvalaitokselle (SGK), maakuntien erityishallinnoille, kunnille, investointien seurannalle ja koordinoinnille (YIKOB) ) rakennetaan uudelleen.

Sääntely- ja valvontalaitosten määräämät hallinnolliset sakot, Kovid-19: n torjunnan yhteydessä määrätyt hallinnolliset sakot ja tupakan ja tupakkatuotteiden käytöstä johtuvat hallinnolliset sakot jätetään kuitenkin pois.

Tätä päivää edeltävien ajanjaksojen, mukaan lukien 30. huhtikuuta 2021, velat, jotka sisältyvät lain mukaan uudelleenjärjestelyihin, ovat seuraavat:

- Verot ja niihin liittyvät verorangaistukset, viivästyskorkot ja viivästyskorotukset, jotka liittyvät veroilmoituksiin, jotka on jätettävä tähän päivään mennessä veromenettelylain soveltamisalaan kuuluvien ja ilmoitukseen perustuvien verojen osalta

- Lukuun ottamatta vuodelta 2021 kertyneen moottoriajoneuvoveron toista erää, kertyneet verot ja niihin liittyvät verosakot, viivästyskorot, viivästyskustannukset,

- veroseuraamukset, hallinnolliset sakot, jotka eivät ole riippuvaisia ​​veropohjasta, suhteessa tehtyihin päätöksiin,

- ensisijaiset ja toissijaiset julkiset saamiset, jotka valtiovarainministeriöön kuuluvat perintäosastot ovat siirtäneet perintätoimistolle seurantaa varten julkisten saatavien perinnästä annetun lain soveltamisalaan; Selvitys hyödykkeistä, koneista, laitteista, kalusteista ja kassaista, joita ei sisälly kirjanpitoon, vaikka niitä on yrityksessä tai joita ei ole kirjanpidossa mutta ei yrityksessä, sekä selvitys saamisista kumppaneilta

- Tulliverot, hallinnolliset sakot, korot, viivästyskorkot, viivästyssaamiset, jotka ovat tullivelan alaisia ​​tullilain ja muiden siihen liittyvien lakien soveltamisalalla ja joita kauppaministeriöön liittyvät kantotoimistot seuraavat loppuun asti määrätyistä ajanjaksoista, joita SGK: n jäseninä olevat perintätoimistot seuraavat: maksamattomat saamiset ovat kertyneet,

- Vakuutusmaksu, eläkevähennys ja yritystoiminta, työttömyysvakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksut sekä niihin liittyvät viivästys- ja viivästyspalkkiot, jotka liittyvät huhtikuuhun 2021 ja edellisiin kuukausiin ja jotka johtuvat vakuutusasemasta asiaankuuluvien artikkeleiden sosiaalivakuutuslain ja yleisen sairausvakuutuslain,

- vapaaehtoiset vakuutusmaksut ja yhteisövakuutusmaksut, jotka liittyvät huhtikuuhun 2021 ja edellisiin kuukausiin, sekä niistä johtuvat viivästyssakot ja viivästysmaksut

- Vakuutusmaksu, joka lasketaan tarjouksen kohteena olevien alustavien arviointien, tutkimusten tai erityisrakenteiden ja töiden määrittelyn tuloksena löydetyn puuttuvan valmistusmäärän perusteella, samoin kuin näistä johtuvat viivästyssakot ja viivästyskorotukset,

- asiaankuuluvien lakien mukaisesti tehtyihin ja sovellettuihin tekoihin liittyvät hallinnolliset sakot sekä niistä johtuvat viivästyssakot ja viivästykset,

- Leimavero, erityinen transaktiovero ja koulutusosuudet sekä niihin liittyvät viivästyssaamiset huhtikuulta 2021 ja edellisiltä kuukausilta, joita noudatetaan asiaankuuluvien lakien mukaisesti

- Maakuntien erityishallintojen ensisijaiset ja liitännäiset saamiset, joita noudatetaan lain nro 6183 nojalla ja joiden eräpäivät ovat ennen tätä päivämäärää, mukaan lukien 30. huhtikuuta 2021, mutta joita ei ole maksettu asetuksen julkaisupäivänä.

D-PPI: N KUUKAUSITTAINEN MUUTOSNopeus, jota käytetään laskennassa

Laissa säädetään myös kuntien velkojen uudelleenjärjestelystä. Tämän mukaan veroilmoitukset ja niihin liittyvät verorangaistukset, viivästyskorkot ja veroilmoituksiin liittyvät korotukset, jotka on toimitettava tähän päivään mennessä, vaaditaan veroilmoituslain soveltamisalaan 30. huhtikuuta 2021 edeltäviltä kausilta; Vuodesta 2021 ennen mainittua päivämäärää kertynyt vero ja siihen liittyvät verosakkot, viivästyskorot ja viivästyskorot ovat myös lain soveltamisalaan.

Toisaalta kuntien palkkiot ja saamiset, jotka erääntyvät kuntien tulolain mukaan ennen 30. huhtikuuta 2021, mutta joita ei ole maksettu tämän asetuksen julkaisupäivänä; Kunnat, jotka kuuluvat kuntalain soveltamisalaan, saavat maksamattomia vesi-, jätevesi- ja kiinteät jätemaksut tämän asetuksen julkaisupäivästä alkaen, vaikka eräpäivä onkin kyseinen päivä; Pääkaupunkiseudun ympäristölakien "Velvollisuus saada lupa, käsittely ja hävittäminen" -artikkelin mukaan maksamattomat kiinteät jätemaksut saamiset ehdotuksen tekopäivänä, vaikka eräpäivä on ennen 30. huhtikuuta 2021, ja kaikki siihen liittyvät lisäsaamiset sisältyvät myös strukturointiin.

Lain mukaan D-PPI: n kuukausimuutosnopeus, jota käytetään asetuksen täytäntöönpanossa, tukkuhintaindeksin kuukausittainen muutosnopeus, jonka Turkin tilastoinstituutti on määrittänyt kuukausittain 31. joulukuuta 2004 asti, kuukausikorko tuottajahintaindeksin (PPI) muutos 1 alkaen ilmaisee kotimaisen tuottajahintaindeksin (D-PPI) kuukausittaisen muutosnopeuden 2005 alkaen ja 1 prosentin kuukausimuutoksen 2014. marraskuuta 1.

TALOUDELLISET SAAMISET, JOITA KERÄÄMISESTÄ VOITAAN

Joitakin lailla viimeisteltyjä saamisia uudistetaan myös. Seuraavat velat vapautetaan valtiovarainministeriön, maakuntien erityishallintojen ja kuntiin liittyvien perintätoimistojen seuranneista saamisista asetuksen voimaantulopäivästä ja julkaisupäivästä alkaen:

- Tämän asetuksen julkaisupäivästä lähtien saamisten sijasta, jos erääntyneiden verojen maksamaton osa, joka ei ole vielä erääntynyt, ja niihin liittyvät julkiset saamiset, kuten viivästyskorko ja viivästyskorko, sekä maksamaton saaminen koostuvat vain liitännäisaamisista , -Määrä lasketaan PPI: n kuukausittaisen muutosnopeuden perusteella; Edellyttäen, että ne maksetaan kokonaisuudessaan laissa säädetyssä ajassa ja tavalla, toissijaiset julkiset saamiset, kuten veroista johtuvat viivästyskorkot ja viivästyskorot, sekä kaikki näihin seuraamuksiin liittyvät veroseuraamukset ja viivästyskorotukset, mukaan lukien ne, jotka on maksettu maksettu ennen

- 50 prosenttia erääntyneistä, mutta maksamattomista verosakoista tai maksuaika ei ole vielä päättynyt veropohjasta riippumatta, ja 50 prosenttia osallistumisen vuoksi määrätyistä verosakoista ja tämä summa lasketaan kuukausittaisen muutosasteen perusteella D-PPI: ssä tämän asetuksen julkaisemiseen viivästysmaksun sijasta. Jos maksamaton saaminen koostuu vain viivästyskoroista, D-PPI: n kuukausittaisten muutoskorojen perusteella laskettava määrä viivästyskorkojen sijasta, loput XNUMX prosenttia sakoista ja kaikista näihin sakkoihin liittyvistä viivästyskuluista, edellyttäen, että ne maksetaan kokonaisuudessaan laissa määritetyssä ajassa ja tavalla,

- Määrä lasketaan D-PPI: n kuukausittaiseen muutosprosenttiin lain julkaisemiseen saakka julkisten saamisten, kuten korot, viivästyskorot, viivästyspalkkiot, joita ei ole vielä maksettu tai joiden maksuaika on päättynyt ei ole vielä hyväksytty ja kaikki tässä asetuksessa luetellut hallinnolliset sakot liittyvät niihin,

- Siinä tapauksessa, että muiden ensisijaisten julkisten saamisten, joita ei ole vielä maksettu tai joiden maksuaika ei ole vielä kulunut, maksamaton osuus ja näihin saamisiin liittyvät toissijaiset julkiset saamiset, kuten korot, viivästyskorot, viivästyskorot ja viivästyskorot ja maksamattomat saamiset koostuvat vain liitännäissaamisista.Kaikki toissijaiset julkiset saamiset, kuten korot, viivästyskorot, viivästyskorot, viivästyskustannukset edellyttäen, että D-kuukausittaisen muutosasteen perusteella laskettava määrä PPI tämän asetuksen julkaisupäivään asti maksetaan kokonaisuudessaan laissa määritellyssä ajassa ja tavalla toissijaisten saamisten sijaan,

- Kaikki korkotuotot kahden tuhannen prosenttiyksiköllä, joka on laskettu tiettyjen julkisten saamisten perimisestä sovittelumenettelyllä annetun lain mukaisesti, jos määrät, joita ei ole maksettu ennen tämän asetuksen julkaisupäivää, on maksettu tiettyjen julkisten saamisten maksamismenettelystä ja perinnästä annetun lain kaksi ensimmäistä artiklaa.

RAKENTAMATTOMAT TULLIVEROT

Lain mukaan tulliverojen maksamaton osa, jota ei ole maksettu tai jota ei ole vielä maksettu, jota kauppaministeriöön kuuluvat perintävirastot seuraavat, maksetaan sen sijaan tämän asetuksen julkaisupäivään asti. toissijaisista julkisista saamisista, kuten korko, viivästyskorko ja viivästyspalkkiot. Kuukausittaisten PPI-muutosprosenttien ja kaikkien hallinnollisten sakkojen perinnästä laskettava summa vapautetaan.

Kauppaministeriön hallinnolliset sakot, joita ei ole maksettu tai jotka eivät ole vielä erääntyneet ja tullivelan takia, ja 50 prosenttia hallinnollisista sakoista, jotka johtuvat rikkomuslain osallistumissäännöksistä, maksetaan kokonaisuudessaan määräaikana ja tavalla. Loput 50 prosenttia ei makseta.

30 prosenttia määrätyistä hallinnollisista sakoista riippuu tavaroiden tullittomuudesta ja mahdollisten tullien ja niihin liittyvien julkisten saamisten, kuten korkojen, viivästyskorkojen, viivästyskorotusten, kokonaismäärä lasketaan kuukausittaisen D: n perusteella. -PPI-korot tämän asetuksen julkaisemiseen asti. Edellyttäen, että summa maksetaan kokonaisuudessaan, jäljellä olevaa 70 prosenttia sakoista ja kaikista toissijaisista julkisista saamisista, kuten koroista, viivästyskoroista, viivästyskuluista, jotka johtuvat alkuperäisistä saamisista, ei makseta. kerätty.

Lain mukaan jokaisesta ajoneuvosta maksettava moottoriajoneuvovero ennen asetuksen antamista, tieliikennelain mukainen liikenteen hallinnollinen sakko, tietullien periminen poistetun lain perustamisesta ja tullista annetun lain mukaisesti moottoriteiden pääosasto ja laki moottoriteiden pääosaston palveluista, ja jos vähintään 10 prosenttia D-PPI: n kuukausittaisen muutosnopeuden ja kertoimen määrän perusteella laskettavasta määrästä maksetaan Näistä saamisista johtuva hallinnollinen sakko ja korko, viivästyskorko, viivästyspalkkio, tieteellinen tutkimus on sallittua laissa määritetyn eräajan kuluessa.

Jotta tupakkatuotteiden, makaronien, tupakkalevyjen ja alkoholijuomien tuottajat ja maahantuojat voivat käyttää yksityisiä etikettejä ja merkkejä, joita on käytettävä valtiovarainministeriön viranomaisvaltuutuksessa, tuotteiden yksityinen kulutus sisältyvät kulutusverolain asiaankuuluviin taulukoihin, joka rakennettiin tämän lain mukaisesti: vero, arvonlisävero, joka on maksettava 1. lokakuuta 2020 jälkeen, näiden verojen ilmoittamisesta aiheutuva leimavero, viivästyskorko ja myöhäinen korotus nämä verot viivästyskorkojen ja myöhäisten korotusten sijaan koko määrä, joka on laskettava D-PPI: n kuukausittaisten muutosprosenttien perusteella asetuksen julkaisemiseen saakka.

Jos asetuksen soveltamisalaan kuuluvia määriä ei makseta määrätyssä ajassa ja tavalla, eräpäivää ei muuteta.

KUNTA JA YIKOBIN SAAMISET

Kunnallisista tuloista annetun lain, nimeltään ”Maksulliset teokset” ja “Museoiden sisäänpääsymaksut ja osakkeet kaivoksista kuntiin” -artikkelien mukaan kerättävät palkkiot ja osakkeet sekä vesi-, jätevesi- ja kiinteät jätemaksut ovat saatavissa. ennen 30. huhtikuuta 2021, vaikka tämän asetuksen julkaisupäivä. Jos maksamattomista laskelmista määritetyt määrät maksetaan, kaikenlaisten näihin saamisiin liittyvien sakkojen ja korotusten periminen olla luopunut.

Pääkaupunkiseudun kunnat, ympäristölain lain ”Velvollisuus saada lupa, käsittely ja hävittäminen” artiklan mukaisesti kaikki maksamattomat kiinteät jätemaksut, jotka erääntyvät ennen 30. huhtikuuta 2021, ja kaikenlaiset sopimukset, kuten korot, Viivästyskorko, viivästyskorko, niihin liittyvät korvaukset Jos hinnankorotuksista laskettavat summat maksetaan, sakkoa, viivästyskorkoa ja näihin saamisiin liittyviä koroja ei makseta.

Istanbulin vesi- ja viemärihallinnon pääosaston perustamisesta ja tehtävistä annetun lain puitteissa pääkaupunkiseudun kuntien vesi- ja viemäriviranomaiset kerätään, jos maksetaan kaikki maksamattomat vesi- ja jätevesikustannukset ja määritetyt määrät. laskelmien tuloksena korko, viivästyskorko, viivästyskorot ja laskelmat eivät tule olemaan.

Toisaalta asetuksella YIKOB: ien alkuperäiset saamiset, joita ei ole maksettu, vaikka niiden eräpäivä on ennen 30. huhtikuuta 2021 ja joita seurataan julkisten saamisten perimisestä annetun lain nojalla, ja niihin liittyvät liitännäissaamiset. olla jäsennelty.

Armin

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar